Fra boken

 ATLANTIS ÅTERUPPSTÅR - kampen mellan mørker och ljus

utdrag 2

 av PATRICIA CORI

DEL 1
DEL 3

DEL 4

hovedsiden
norske kornsirkler
Alle kornsirkler i bildeformat
boken SJÄLENS KOSMOS fra samme forfatter - også her om kornsirkler
 
 


(Atlantis Rising - the struggle of darkness and light from 2001)

svensk utg fra REGNBÅGSFØRLAGET AB - S-77468 HORNDAL. Tlf. 226-41005 mail regnbagsforlaget@swipnet.se

noen overskrifter tilføyd og kommentarer på norsk, samt noen ord oversatt og feil kan forekomme da txt er scannet

utdrag 2

 

fra side 36 Atlantis återuppstår - Kampen mellan mörker och ljus

"Den Atlantiske kultur"

Trots era myter och er mystifiering av en överlägsen Atlantisk kultur, var livet långt ifrån idylliskt under de senare generationerna, när fokuset skiftade från en djupt andlig medvetenhet till utövandet av materialism och makt, och polariteten av energin nådde sitt maximum. Intervention från krafter bortom Jorden stimulerade hos vissa individer avsiktligen beteenden som ytterligare splittrade samhället. Detta kommer vi senare att ta upp under förloppet av dessa överföringar. Ni kanske till och med minns, för många av er var där... och höll er på endera sidan av polen, i arbete för mörkret eller ljuset.

Under denna sena timme av den uråldriga (gamle) civilisationens tillbakagång var massorna förslavade - nere på sina knän av den mörka hierarkin - och levde ut sitt offermedvetande, precis så som sker nu. Likt vårt instrument (Patricia), kanske ni har återvänt för att rätta till vågskålarna och hjälpa dem, som denna gång har för avsikt att resa sig från sitt förtryck och stå upp mot de mörka mästarna.

Först måste ni emellertid konfrontera skuggan inom er. Om ni skall kunna lyckas med att transformera dessa energier till den rena elden av verklig kraft och vända pendeln tillbaka mot centrum, är en absolut koncentration - er fokuserade avsikt - helt nödvändig. Gaia kallar er till handling och alla som förmår höra ställer sig i beredskap.

Mycket av er fascination kring Atlantis stimuleras av denna klyfta, de konfliktartade energierna tillhörande den polära motsatsställningen, ty med den sjunkna kontinenten är några av de största och mörkaste timmarna för mänskligheten begravda. Detta sker nu igen - en perfekt återuppspelning - och återigen konfronteras ni med er själva; maktkampen; en missledd materialism; er rädsla för framtiden och en ångest över er moderna världs förfall-ande samhälle.

Som det är med hela existensens cykliska natur, har civilisationen ännu en gång nått en nivå av utveckling som imploderar in i sig själv, vartefter en överdriven teknologi gör er till robotar och ni förlorar er åt den allsmäktiga mekaniska guden. Den tömmer er på er naturliga intelligens, er längtan och vilja, och underminerar ert energimässiga samspel och personliga utbyte. Och mest tydligt så förvränger den teknologiska hysteri, som nu överväldigar den mänskliga kuluren, er förståelse för evolutionen och ert syfte som individuella enheter av medvetande tillhörande Gaias vibration…


 

Så et utdrag fra kap3 som heter

"En icke omtalad historia" på side 47

 

Hur är det med Atlantis storhet?

Ni har en romantisk uppfattning om detta land och dess invånare, era förfäder(eller for manges vedkomne - oss selv i tidligere inkarnasjoner), för det lilla som skrivits eller förts vidare av skalder är en motsägelsefull gåta av fakta och fantasi. När ni börjar acceptera möjligheten att utvecklade kulturer existerat tusentals år före er historiebeskrivning, kan ni inte annat än överväga existensen av stora civilisationer, som blomstrat och fallit i glömska, under processen av Jordens fortsatta evolution. På många sätt tror ni att det moderna samhället av idag utgör mänsklighetens höjdpunkt. Detta beror mestadels på att ni har en sådan begränsad information och tveksam hänvisning till allt som passerat innan er nedtecknade historia. Ni skulle bli betydligt ödmjukare om ni haft åtkomst till de stora biblioteken och inhämtat den verkliga historien om era förfäders verk, vilka långt överträffar era nutida samhällens.

Människans sanna historia är förvisso en som klingar över många galaxer, för ni är unika på så många förunderliga sätt -precis som ni är ett och detsamma med allt liv i Kosmos. Ni utgör skapelsen av mästerliga genetiker från näraliggande stjärnsystem och utomdimensionella verkligheter(altså våre kropper gjør det - selv er VÅRT JEG hevet over alle "skapte" ting. R.Ø.anm.). Och som frö till några av de mest uråldriga civilisationerna i Kosmos är ni gamla, mycket, mycket äldre än ni någonsin kan föreställa er.

 

Dyrkare av teknologin, som ni är, identifierar ni mänskligheten som 'primitiv' när den existerade före industnåldern och detta är ironiskt. Ni har en mycket begränsad bild av mänsklighetens resa: De berg och de dalar av civilisationer som har blomstrat och försvunnit på Jorden under tusentals år innan det sista årtusendet av era moderna tider. De väldiga biblioteken - där den uråldriga historien fanns nedtecknad - har konsekvent blivit plundrade och brända under människans fortgång, och nästan inte kvarlämnat några nycklar till ert dunkla förflutna. Detta har avsiktligen skett. De mörka tiderna med korståg och andra tider av religiöst patos och despotism fick skåda brännandet av er största rikedom som ett medel att säkerställa den ständiga okunskapen hos dem som skulle erövras och bringas på sina knän.

Kunskap, medvetandets ljus, ger makt; okunskap, frånvaron av ljus, förslavar. Förlusten av kunskap, av förfädernas visdom, är det största brottet som förövats mänskligheten och det fortsätter att plåga er i form av censur, anklagelser och förnekanden på många nivåer. Det är inget att förundras över att de av er som har fått tillgång till Akashakrönikan, har måst dölja er för att undvika diskriminering, eller tvingats maskera visdomen i koder eller gåtor som hindrat alla tillgång, förutom de allra mest ihärdiga.

Mye av dagens mysterier er byggverk som stammer fra Atlantisk og før-atlantisk tid - samt fra den tidlige egyptiske høykulturen som stammet direkte fra utvandrere fra Atlantis. Giza-pyramidene er langt eldre dog - jf. pleiadiske kontakter ca 75000år gamle - og tilsvarende tall (80-90tusen) har den danske visjonære Martinus (1890-1981) kommet med vedr. dette.

Likväl finns bevisen om Atlantis överallt omkring er. De finns invävda i skapelsen av era äldsta tempel, kvarlämnade i avbilder från upplysta civilisationer, vilkas kunskap nått de yttersta punkterna på er planet. Ni kan återfinna dem i de Äldres berättelser, som traderat historien från generation till generation ... som förbehållsamt delat med sig av den Hemliga Visdomen till dem som förmått lyssna till den. De finns i naturens sång... i Gaias klippor och kristaller, för de innehåller vibrationerna från allt det som passerat över Jordens yta. De finns ingraverade i landskapet, ligger på havsbädden och är inkodade i stjärnorna ovanför er. Dessutom är de lagrade i er DNA, ligger djupt inom väggarna av ert undermedvetna minne.

 

Under den korta period som antages vara er historia, av vilken ni har nedtecknat viktiga händelser under ungefär sex tusen år av socio- antropologisk process, har ni observerat mänskligheten såväl som andra arter uppleva olika faser av evolution. Ni har sett krig och fred, död och pånyttfödelse, svält och överflöd äga rum om och om igen - som livscykler på planeten Jorden. Och likväl är nedteckningarna så ytterligt begränsade, för nästan alla historiker har huvudsakligen fokuserat sig på livets teater gällande angriparna och de erövrade... kejsarna och slavarna.

Historien glorifierar ofta makten - förtryckarna - de som har bränt kunskapens manuskript, tystat de som talat om mystiska sanningar och omstuvat bilderna av det förgångna för att försäkra sig om sitt grepp över er, medan de bestämt den vibrationsmässiga tonen för livet på Jorden.

Glöm aldrig att det är just dessa makthavare som nedtecknat större delen av historien, och var medvetna om att mycket har manipulerats häri. Era nutida samhällen styrs fortfarande av dessa härskare, makteliten, och de fortsätter med att programmera era trosföreställningar för att stärka sin allmakt och hålla er i lydnad.

Ni, som tillhör de 'demokratiska' nationerna, tror att ni är fria män och kvinnor, stolta över era regeringars förordningar och heliga rättigheter och friheter. Ni tror på sådana ideella begrepp och är beredda att dö för att beskydda dem. Ni uppmuntras och skolas att tro på fäderneslandet - idealet - som sätter ert land över alla andra, och det är just på grund av detta som krig och interventioner utkämpas på de döendes slagfält. Ni tror på era ytliga religioner, separerande och oeftergivliga, och här sänds återigen era unga ut mot varandra för att döda vilken annan trosföreställning som helst än er egen, alltid i den enda Gudens namn.

Är ni så sakra på att ni är fria?Ja, ni ges visserligen några harmlösa friheter och inte alla av maktelitens budskap är öppet kontrollerande. Underskatta emellertid inte den subtila manipulation ni utsätts för på nivåer som ligger bortom mänsklig varseblivning (erkjennelse). Bara för att era burar är osynliga för det fysiska ögat, så innebär det inte att ni är fria att springa er väg.

Ni har fått tillåtelse att leka med utomjordiska fantasier som science fiction, men våra fält med fraktal konst och helig geometri (sädescirklar) bortförklaras fortfarande som bluff, beroende på en vinklad journalistik som är väl kontrollerad, samt ett skickligt arbete av nya 'upptågsmakare'. Ni tillåts tillträde till förfädernas mystiska tempel, men de multidimensionella energierna och den Hemliga Visdomen bortförklaras dogmatiskt i en begränsad tredimensionell terminologi. Klassicisterna (nutida renommerade arkeologer och forskare) vägrar att acceptera era nya pionjärers klarsynthet, dvs. de astro-arkeologer som har börjat avkoda och förklara det Atlantiska kulturarvets magi ... gåvor från ett arv som härstammar från Sirius och Plejaderna.

Härskare och slavar, erövrare och ursprungsbefolkningar -historien är självuppfyllande och självbevarande.

Det är kunskapen, ljuset som de önskar undanhålla er, för den ger makt. Det är på grund av detta som det är så viktigt att ni kringgår konventionens dogmatik och upptäcker de budskap som kvarlämnats av de Vise, för det finns nu många nycklar tillgängliga för den som söker.

Det är hög tid att ni ser er planet som en gudom, för Gaia är förvisso en himmelsk varelse och hon tänker, hon känner och längtar på liknande sätt som ni gör. Tiden är kommen för er att utforska Universums andliga kropp och att ni betraktar stjärnorna på sätt som går bortom den hemliga världsregeringens vetenskapliga forskning - maktens nutida arkitekter. De vet så mycket mer än de berättar för er om ert universums mekanik, andra systems varelser och rörelser, andra dimensioner och andra världar. Denna kunskap, förstärkt av er esoteriska förståelse - förfädernas synsätt - är tillämplig på er nuvarande situation på planeten Jorden. Genom att bli medvetna om det universum, som ni utgor en så livsviktig del av, kommer ni snart att inse att makteliten nu håller på att skriva om 'framtiden', fördold i deras glorifiering av en ny anstrangning att slunga sig ut i rymden. Flaggor vajar återigen, medan de anspelar på löften om nya gränser bortom Jordens begränsningar.

Är ni vakna, ni barn av Jorden? Har ni lärt er att läsa mellan raderna? Er galaktiska familj förenar sig nu för att ge er information, så att ni formar återupptäcka den kunskap som redan är er. Den har varit er ända sedan Atlantis dagar och långt dessförinnan ... ja, ända sedan er frösättning, när ni hade tillgång till de tolv DNA-strängarna. Representanter från många dimensioner och stjärnsystem, medlemmar tillhörande den galaktiska federationen arbetar med den mänskliga rasen via frekvenser som kan tas emot av dem som är intonade till detta syfte, och ert antal ökar år dramatiskt varje dag.

de er større enn man lett kan få inntrykk på et slikt oversiktsbide som til venstre her - over ser vi den samme i "normalt perspektiv"

De virkelig store har dekket mange fotballbaner i areal - og skapt med den ytterste presisjon og symetri. Ofte er det mangel på dette sistnevnte som røper de falske formasjonene.

 

Vi möts alltfler i sädescirklarna och tecknar våra mönster av universell intelligens på ert tredimensionella landskap. Medan ni går mot avslutningen av Mayakalendern år 2012, kommer ett stort antal jordevarelser att ha tonat in sig - något ni har att se fram emot. Det är av stor vikt för er förståelse av den förändringens dynamik som sveper över er värld och den genklang den ger i Universum.

Om vi blickar tillbaka på er knapphändiga och ofta feltolkade historia över de sista sex tusen åren, ser vi Gaia som ett ursprungligen jungfruligt territorium där ett fåtal människor bebodde en gränslöst praktfull trädgård (have)... där djuren målade en duk med alla tänkbara färger på Skaparens palett. Trots krigarna och korstågsmoralisterna - vilkas missljudande intryck verkar finnas inpräntade i varje epok av den mänskliga civilisationen, har det tveklöst också rått tider av en större global harmoni och fredlig samexistens på planeten Jorden.

Många tror att det bara är under de sista åren - blott likt ett hjärtslag - som mänskligheten, vilken bara utgör en aspekt av Gaias större medvetande, har förstört den delikata balansen. Ty ni är relativt omedvetna om att det som sker nu på er planet är en återupprepning av den mänskliga historien - en historia ni blott minimalt har utforskat och som på grund av sin svårbegriplighet har blivit ignorerad eller hänförd till som fantasi.

Ja, det är förvisso så att en hel kontinent har försvunnit från jordytan! Det är förståeligt att ni har så svårt att acceptera den hypotesen, när det i er nedtecknade historia ej funnits några anteckningar därom. Och likväl så sjunker, reser sig och omformar sig ständigt er värld... ty Jorden är en levande, medveten varelse. Ni, som håller fast vid den materiella världsbilden som en säkerhet och som existentiell orsak för era liv, har inte förstått att alla varelser i hela Universum ständigt transformeras till nya former och nya verkligheter. Från det allra minsta sandkorn till den väldigaste stjärnan på himlen, befinner sig allt i ett tillstånd av ständig evolution.

Atlantis historia är lång och mödosam, för denna stora kultur daterar sig ungefär 100.000 år tillbaka i tiden, med Homo Sapiens uppdykande på er planet. Tänk er... 100.000 år där hela civilisationer har kommit och försvunnit från jordytan i ett cykliskt tidsförlopp. Ni får anstränga er fantasi för att kunna visualisera en värld utan elektriskt ljus (som blott funnits i ca 100 år), så hur skall ni kunna begrunda som 'sann' historia en mänsklighet som varat under 100.000 år, med tillväxt och förintelse, evolution och förfall?

Er forskning efter bevis på denna allomfattande verklighet ger så litet. Inte ens upptäckten av den översvämmade Atlantiska arkeologin (Bimini-trappan) i det Karibiska havet, har mött erkännande från forskare och lekmän. Trots utformningens odiskutabla fulländning - den påvisade intelligens av dem som lagt stenarna - förkastas fortfarande trappan av den stora massan som ett oförklarligt' fenomen.

Så kommer även dessa, våra överföringar, att förklaras som fantasier av historiker, arkeologer och astronomer - de som söker efter 'verkliga' bevis och påtagliga sanningar. Likväl har ni valt ut denna undervisning på grund av att ni tröttnat på deras förnekanden, i vetskap om att den mänskliga evolutionens historia innehåller så mycket mer…..

Neste utdrag

 

 

 

hovedsiden